Dit is de privacyverklaring van Dag1 B.V. en al haar nevenvestigingen. Dag1 B.V. hoofdvestiging houdend aan de Atoomweg 63, 3542 AA te Utrecht, KvK nummer: 67497551. Hierna te noemen Dag1.

Van wie?
Als je je persoonsgegevens aan Dag1 verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per mail of telefonisch, dan worden deze gegevens opgenomen in de database van Dag1. Dit geldt voor (potentiele) kandidaten, zelfstandigen zonder personeel, directe en ingehuurde werknemers. Ook worden gegevens opgeslagen van werknemers en vertegenwoordigers van een (potentiele) zakelijke relatie. Hierbij kan het gaan om (potentiele) opdrachtgevers, leveranciers of andere zakelijke relaties.

Wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan, want we hechten veel waarde aan je privacy. De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dag1 heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Website
In het algemeen leggen wij niets identificeerbaars vast over je websitebezoek zonder dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over jou als gebruiker van onze website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Wij maken geen gebruik van identificeerbare cookies, de cookies die wij gebruiken zijn niet identificeerbaar en dienen om het gebruiksgemak van onze website te verhogen.

Onze website bevat verwijzingen en hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en wij raden je aan de privacyverklaring op de websites van deze anderen na te lezen, zodat je op de hoogte bent hoe zij met je privacy omgaan.

Herkomst
De identificeerbare gegevens die wij verwerken van jou als bezoeker of potentiële kandidaat van Dag1, zijn door jou aan ons verstrekt door middel van gegevensoverdracht, bv; downloaden van een CV, telefonische interviews en skype of face tot face gesprekken. Een groot deel van onze identificeerbare gegevens verzamelen wij door lidmaatschappen van CV databases (bv; Nationale Vacaturebank) of open sources (bv; LinkedIn, websites). Je bent te allen tijde gerechtigd aan ons te vragen je gegevens te verwijderen of in te zien uit onze database. Stuur een mail aan info@dag1.nl. Wij zullen dit dan ook voor 100% inzichtelijk maken of verwijderen, mits de wet ons dat verbiedt, zoals gegevens die wij verplicht zijn om te bewaren voor de overheid.

Gebruik
Wij gebruiken deze identificeerbare gegevens voor het volgende;

 • Om je te bemiddelen naar werk, je opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te regelen
 • Naleving geldende wet- en regelgeving
 • Voor het aangaan of verkrijgen van een arbeidsrelatie, (arbeids)bemiddelingsrelatie, leveranciersrelatie of afnemersrelatie
 • Voor salarisverwerking, financiële boekhouding en personeelsadministratie (bijv; verzuim- en verlofadministratie)
 • Je geschiktheid te beoordelen voor vacatures potentiële werkgevers, indien positief, je daar ook voor te stellen
 • Je te bemiddelen naar een nieuwe baan
 • Overeenkomsten te kunnen sluiten
 • Als middel voor het door ontwikkelen van je talenten
 • Om je van informatie te voorzien over onze dienstverlening
 • Om aanverwante diensten te kunnen leveren aan zowel kandidaten als opdrachtgevers
 • Om je toegang te verschaffen tot besloten websites, “mijn” omgevingen, portals en intranet
 • Voor managementdoeleinden (rapportages), (accountant) controles, bedrijfsveiligheid
 • Integriteit check; zoals het opvragen van referenties en het aanvragen van een VOG verklaringen
 • Versturen van informatie, felicitaties en nieuwsbrieven

Soort
Dag1 verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, burgerlijke staat, Curriculum Vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, (kopie) diploma’s, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, BSN, (kopie) werkvergunning, referenties, VOG-verklaringen, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Eventuele verstrekte en ontvangen gegevens voor besloten websites, “mijn” omgevingen, portals en intranet.

Doorgifte
Dag1 geeft je gegevens al dan niet geanonimiseerd door aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers, controlerende instanties en overheidsinstellingen. Dit betreft alleen de noodzakelijke gegevens ten uitvoering van de dienstverlening van Dag1 en het hierboven omschreven gebruik of op basis van geldende wet- en regelgeving. Daarnaast worden je gegevens verstrekt aan verwerkers van Dag1 die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld; salarisverwerking, urenverwerking, opslagcapaciteit, personeelsadministratie, (Customer Relations) Management systemen, IT beheer, contractbeheersystemen, accountancy, financiële administratie.

Termijnen
Na toestemming bewaren wij je gegevens gedurende twee jaar, na verloop van deze termijn vragen wij je wederom om toestemming. Indien wij je gegevens verstrekken aan derden ten uitvoer van de doeleinden omschreven in “gebruik”, volgen wij geldende wet- en regelgevingen óf het doorlopen van de procedure waarvoor wij deze gegevens hebben verstrekt. Via onze Algemene Voorwaarden worden (potentiële) opdrachtgevers erop gewezen dat zij na beëindiging van de procedure de gegevens moeten verwijderen of rechtstreeks toestemming verkrijgen om deze gegevens te bewaren. De adviestermijn waarbinnen deze rechtstreekse toestemmingsaanvraag moet plaatsvinden is 4 weken. Om de kwaliteitsstandaarden van Dag1 te handhaven zullen in gevallen van verwijtbaar gedrag de bewaartermijnen voor onbepaalde tijd worden toegepast.

Aansprakelijkheid
Dag1 spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Dag1, die toegang hebben tot je persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Dag1 kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid van Dag1 voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 2.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Dag1 zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Vragen
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kun je deze sturen aan info@dag1.nl. Wij zullen binnen 7 werkdagen reageren.

Inzagerecht
Je kunt ons op elk gewenst moment via info@dag1.nl verzoeken aan te geven welke gegevens wij van je verwerken. Daarnaast kun je op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken je gegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 7 werkdagen na ontvangst van je verzoek te reageren. Wanneer je beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal al dan niet van een verwerker van Dag1, dan kun je mogelijk ook zelf je gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Aanpassingen
Dag1 kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele privacyverklaring is altijd via de websites van Dag1 te raadplegen.

Ik ben